وب سایت سنتور به آدرس زیر تغیر پیدا کرده است:

www.santoorpedia.ir